بازیابی کلمه عبور
http://edalatkart.ir/wp-content/uploads/2019/10/2-1-500x100.png
http://edalatkart.ir/wp-content/uploads/2019/10/3-1-250x220.png

بیانیه چشم انداز عدالت کارت 

 

چشم انداز عدالت کارت، این است که همه خانواده های ایرانی  یک عدالت کارت در جیب داشته باشند و با خاطری آسوده نیازهای اساسی زندگی خود را تهیه نمایند و بدینوسیله خرید برای مردم عزیز کشورمان راحت تر و کم هزینه تر باشد.